Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

Šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra nustatomi Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principai bei tvarka, kuriais vadovaudamasi Įstaiga, kaip asmens duomenų valdytojas, tvarko Asmens duomenų subjektų Asmens duomenis.

 

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI.

 

 

1.1. Asmens duomenys – tai toliau šiose Taisyklėse detalizuota bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Asmens duomenų subjektu.

 

1.2. Asmens duomenų subjektas/Duomenų subjektas – tai bet kuris asmuo: kuris(-i) naudojasi (-ojosi) Įstaigos interneto svetaine www.debesupieva.lt ir naudojasi kitomis VšĮ „Debesų pieva“ teikiamomis paslaugomis.

 

1.3. Asmens duomenų valdytojas – VšĮ „Debesų pieva“, įm.k. 30495083, veikianti Draugystės g. 17 , Kaunas, el.p. info@debesupieva.lt.

 

1.4. Registracija – tai asmens duomenų pateikimas specialioje šiame puslapyje esančioje formoje.

1.5. Renginys – tai VšĮ „Debesų pieva“ organizuojamas ir vykdomas renginys, festivalis, stovykla, į kuriuos patekti ir dalyvauti duomenų subjektui suteikta teisė.

 

1.6. Tvarkymas – tai bet koks automatizuotomis arba ne automatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar jų seka, įskaitant jos rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, keitimą (pildymą ar taisymą), prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, paskelbimą, naudojimą, paiešką, skleidimą ar kitokį veiksmą ar veiksmų rinkinį. Toliau Taisyklėse vartojant žodį „tvarkyti“ bei atskiras jo formas, jam suteikiama tokia pat reikšmė, kaip ir sąvokai „Tvarkymas“.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS.

 

 

2.1. Įstaiga Asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, o taip pat kompetentingų institucijų priimtais dokumentais, nustatytais reikalavimais bei teisėtais nurodymais.

 

2.2. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 19 d. Įstaiga Asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi dar ir tiesiogiai taikomu 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas).

 

2.3. Taisyklėmis siekiama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, nustatyti pagrindinius jų tvarkymo principus, paaiškinti Duomenų subjektui, kokiais principais bei tvarka vadovaujasi Įstaiga, tvarkydama jo Asmens duomenis, o taip pat informuoti Asmens duomenų subjektus apie tai, kaip, kokiais tikslais ir pagrindais tvarkomi jų Asmens duomenys, kokias teises turi kiekvienas Duomenų subjektas ir kokiais būdais gali jomis pasinaudoti.

 

2.4. Asmens duomenų valdytojas pareiškia, kad Asmens duomenų tvarkymas šiose Taisyklėse nurodyta tvarka bei principais yra būtinas tam, jog Įstaiga galėtų tinkamai užsiimti savo vykdoma veikla, sudaryti bei vykdyti įvairias su tuo susijusias civilines sutartis, užtikrinti Duomenų subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą, kokybę bei atitiktį jų lūkesčiams, o taip pat tam, kad būtų užtikrintas pačių Asmens duomenų subjektų teisėtas interesas.

 

2.5. Asmens duomenų valdytojas Asmens duomenis tvarko tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti, tą daro tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga nurodytiems tikslams pasiekti, laikantis tikslingumo bei proporcingumo principų, nereikalaujant, netvarkant ir nekaupiant perteklinių duomenų, jau tvarkomus Asmens duomenis periodiškai tikrinant ir atnaujinant, užtikrinant tinkamą jų saugumą.

 

3. SUTIKIMAS SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS.

 

3.1. Prieš Asmens duomenų subjektui atliekant Taisyklių 1.2. p. nurodytus jį apibūdinančius veiksmus, Įstaiga suteikia Duomenų subjektui galimybę susipažinti su šiomis Taisyklėmis, www.debesupieva.lt pagrindinio puslapio apačioje paspaudus nuorodą „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“, kurią paspaudus Asmens duomenų subjektas yra nukreipiamas į šias viešai skelbiamas, internetiniame tinklalapyje patalpintas Taisykles.

 

3.2. Įstaiga Duomenų subjektui, prieš jam atliekant Taisyklių 1.2. p. nurodytus veiksmus, primygtinai siūlo pačiam išsamiai, visapusiškai bei detaliai susipažinti su Taisyklėmis. Kilus klausimų, siūlome susisiekti su Įstaiga  el. pašto adresu info@debesupieva.lt.

 

3.3. Duomenų subjektui susipažinus su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, pažymint varnelę, taip išreiškiant aktyvų savo sutikimą dėl šiose Taisyklėse aprašyto jo Asmens duomenų tvarkymo, laikoma, kad Asmens duomenų subjektas pažymėjęs varnelę ties aktyvia nuoroda „Su asmens duomenų taisyklėmis sutinku“ tokiu būdu patvirtino, jog Taisyklės jam puikiai suprantamos ir kad tokiu būdu jis davė savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

 

3.4 Klientas nesutinkantis su tuo kaip VšĮ „Debesų pieva“ kaupia ir naudoja jo asmens duomenis supranta, kad jam negali būti sudaryta galimybė registruotis į Įstaigos organizuojamus renginius ar kitą veiklą.

 

3.5. Kai Asmens duomenų subjektas, tęsia tolesnį savo lankymąsi internetiniame tinklalapyje www.debesupieva.lt jo Asmens duomenys tvarkomi tik Taisyklėse nurodytu būdu naudojant Slapukus ir tik kiek įmanoma nuasmenintus Asmens duomenis.

 

3.6. Taisyklių 3.5 p. numatytais atvejais Asmens duomenų subjektas turi teisę pasirinkti, ar sutikti su tokiu jo Asmens duomenų tvarkymu.

 

3.8. Įstaiga turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, kurių nauji pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Įstaigos minėtoje internetinėje svetainėje. Jeigu Asmens duomenų subjektas atlieka visus šiose taisyklėse nurodytus aktyvius veiksmus jau po Taisyklių pakeitimų, laikoma, kad jis sutinka su visais jų pakeitimais tokia apimtimi, kokia jo Asmens duomenys buvo tvarkomi anksčiau. Duomenų subjektui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jam taikomos Taisyklių 3.4. p. nurodytos pasekmės. Asmens duomenų valdytojas siūlo Duomenų subjektui aktyviai domėtis, kaip tvarkomi jo Asmens duomenys.

 

3.9. Asmens duomenų tvarkymui Įstaiga gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais ji imasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Taisyklių ir galiojančių teisės aktų.

 

4. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS.

 

4.1. Asmens duomenų subjektas turi teisę:

 

4.1.1. gauti informaciją apie tai, ar ir kokie jo Asmens duomenys yra tvarkomi, bei su jais susipažinti, taip pat sužinoti, kiek laiko ir kokie jo duomenys Įstaigoje saugomi;

 

4.1.2. gauti jo paties Duomenų valdytojui pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo, teisėto Duomenų subjekto ir/ar Įstaigos intereso ar tarp Dalyvio ir Įstaigos sudarytos sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir perduoti tokius Asmens duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);

4.1.3. reikalauti, kad bet koks automatizuotu būdu atliktas vertinimas būtų peržiūrėtas, tvarkant rankiniu būdu;

 

4.1.4. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius savo Asmens duomenis, juos koreguoti bei papildyti. Taip pat ištrinti tokius duomenis, kai teisę būti pamirštam numato Reglamentas bei kiti teisės aktai. Tais atvejais, kai Asmens duomenis Įstaiga gauna iš paties Duomenų subjekto, už jų teisingumą, tikslumą bei išsamumą, juos pateikdamas, atsako pats Asmens duomenų subjektas;

 

4.1.5. atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, kai tai daroma tik Asmens duomenų subjekto sutikimo pagrindu arba kai jie tvarkomi remiantis Įstaigos teisėtu interesu ir paaiškėja, kad Asmens duomenų subjekto interesai yra aukštesni, taip pat pareikalauti, kad tokie Asmens duomenys būtų tvarkomi, apsiribojant vien saugojimu. Atkreiptinas dėmesys, kad atšaukus sutikimą, Įstaiga gali nebegalėti toliau teikti paslaugų ir/arba pasiūlyti geriausio sprendimo, nuo to gali nukentėti teikiamų paslaugų kokybė ir/ar efektyvumas. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;

 

4.1.6. reikalauti ištrinti savo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su Duomenų subjekto sutikimu, kai Asmens duomenų subjektas tą sutikimą atšaukia (teisė būti pamirštam). Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, pvz.: kai pareigą tvarkyti Asmens duomenis Įstaigai numato atitinkami teisės aktai, kai tvarkyti Duomenis būtina, norint įvykdyti sutartis, kurios viena šalis yra Duomenų subjektas, o taip pat remiantis teisės aktais numatytu reguliavimu;

 

4.1.7. prašyti sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymą Reglamente numatytais atvejais;

 

4.1.8. nesutikti, kad Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais;

 

4.1.9. kitas ADAĮ bei Reglamente įtvirtintas teises;

 

4.1.10. Asmens duomenų subjektui kilus klausimų ar susirūpinimui dėl Įstaigos veiksmų/neveikimo, kuriais galimai nesilaikoma Taisyklių ar pažeidžiama Duomenų subjekto asmens duomenų apsauga, Asmens duomenų subjektas gali kreiptis į Įstaigą Taisyklių 1.3. p. nurodytais kontaktiniais duomenimis;

 

4.1.11. pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

5. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS.

 

 

5.1. Asmens duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises, Duomenų valdytojui turi pateikti rašytinį prašymą: asmeniškai Įstaigai, registruotu paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Prašymas turi būti pasirašytas, jame turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija, informacija apie tai, kokią teisę, dėl kokių ir kokios apimties Duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, taip pati ir tai, kokiu būdu, t. y. elektroniniu paštu/kitomis ryšių priemonėmis ar paštu, pageidauja gauti atsakymą.

 

5.2. Duomenų subjektas, pateikdamas Taisyklių 5.1. p. minimą prašymą, privalo patvirtinti Asmens duomenų valdytojui savo tapatybę:

 

5.3. teikdamas prašymą registruotu paštu, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;

 

5.4. pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, pasirašydamas jį elektroniniu parašu.

 

5.5. Asmens duomenų valdytojas nurodo, jog tokia tvarka numatyta, siekiant užtikrinti paties Duomenų subjekto asmens duomenų apsaugą, kad joks kitas asmuo be teisėto pagrindo negautų jo Asmens duomenų.

 

5.6. Gavęs Asmens duomenų subjekto prašymą Asmens duomenų valdytojas jį išnagrinėja ir nemokamai atsakymą pateikia ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Atsakymas pateikiamas vienu iš prašyme nurodytų būdų.

 

6. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, TIKSLAI IR PAGRINDAI.

 

6.1. Asmens duomenų subjektas, Taisyklių 3.3. p. nurodyta tvarka sutikęs su jo Asmens duomenų tvarkymu, konkrečiai, aiškiai ir patvirtina, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi šiais pagrindais ir būdais:

 

6.1.1. Įstaiga VšĮ „Debesų pieva“ savo veikloje renka ir analizuoja su asmeniu susijusius duomenis, tokius kaip: vardas pavardė, miestas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, kai tai reikalinga apmokėjimui už suteiktas paslaugas ar kitiems veiksmams susijusiems su mokėjimais/įmokų gražinimais.

 

6.2. Duomenų subjekto amžius, bei kiti duomenys, kuriuos Duomenų subjektas savo noru pateikia Įstaigai ar jie pateikiami Asmens duomenų subjekto jam pildant su konkrečiais tikslais susijusias anketas ir/ar kitas formas, bus naudojami tokiais tikslais:

 

 • saugant esminius Duomenų subjekto interesus;

 • esant teisėtam Duomenų valdytojo interesui;

 • tik esant aiškiai išreikštam Duomenų subjekto sutikimui dėl šių jo duomenų tvarkymo.

 • Duomenų subjekto bei kitų Įstaigos klientų saugumui užtikrinti;

 • tikslu geriau įvertinti Įstaigos kliento lūkesčius ir pasiūlyti geriausiai jo interesus atitinkančią paslaugą jei tokios pageidauja klientas.

Kontaktų formos

Sveitainėje turite galimybę su mumis susisiekti per kontaktų formas: Pateikti užklausą, palikti atsiliepimą. Jūsų kreipimosi duomenis (vardas, pavardė, elektorininis paštas, telefono numeris ir žinutės turinys) tvarkome siekdami sureaguoti į Jūusų kreipimąsi. *  pažymėti laukai privalomi.

 

Šių duomenų teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas su mumis susisiekti.

 

7. SLAPUKAI, PROFILIAVIMAS.

 

7.1. Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą, kad Įstaigos interneto svetainėje www.debesupieva.lt, siekiant pagerinti Asmens duomenų subjekto patirtį, o taip pat statistikos tikslais, yra naudojami slapukai – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Naudojant slapukus Duomenų subjektas yra atpažįstamas, kaip internetinio puslapio lankytojas, pagal kurio poreikius yra pritaikomas internetinio tinklalapio turinys.

 

7.2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti galimybę Duomenų subjektui naršyti patogiau, teikti patraukliausius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie internetinio puslapio naudotojo elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek teikiamas paslaugas bei aptarnavimą.

 

7.3. Duomenų subjektas turi galimybę pasirinkti, ar nori, kad būtų naudojami slapukai. Tą jis gali padaryti, pakeisdamas savo naršyklės nustatymus ir išjungdamas slapukus ar atskirus iš jų. Įstaigos informuoja Duomenų subjektą, kad dėl tokio jo pasirinkimo gali sulėtėti internetinio tinklalapio darbas ir/arba bus ribojamos Asmens duomenų subjekto galimybės naudotis tam tikromis Įstaigos teikiamomis paslaugomis, ir/arba bus ribojama prieiga prie internetinio tinklalapio.

 

7.4. Duomenų valdytojo interneto svetainės lankytojų statistikai vykdyti naudojami slapukai. Duomenų valdytojas naudoja žemiau nurodytus slapukus tokia tvarka bei tikslais:

 

 • Pildydamas įstaigos pateiktas formas;

 • IP adreso nustatymui;

7.5. Slapukas įsijungia Duomenų subjektui apsilankius svetainėje ir yra naudojamas:

 

reklamos efektyvumo, tikslingumo įvertinimui;

 • informacija apie Asmens duomenų elgesį svetainėje;

 • informacija apie apsilankiusių asmenų skaičių, naujų lankytojų skaičių;

 • informacija apie vykdomo marketingo efektyvumą.

 • užtikrinti, kad Duomenų subjektui būtų galima pasiūlyti jo interesus geriausiai atitinkantį internetinės svetainės turinį.

7.6. Asmens duomenų valdytojo atliekamas Profiliavimas yra susijęs su anksčiau nurodytais Asmens duomenimis, siekiant įvertinti tam tikras Duomenų subjekto savybes jas tokiu būdu analizuojant ir prognozuojant pvz.: asmeninius pasirinkimus, interesus, rizikas bei kt. Šis Asmens duomenų valdytojo pasirinkimas skirtas tam, jog Asmens duomenų subjektui būtų suteikta tinkama paslauga, parenkant geriausią jo interesus atitinkančių paslaugų, vertinant riziką, siekiant apsaugoti interneto svetainės bei ja besinaudojančių visų Duomenų subjektų interesus nuo kenksmingo kitų veikimo, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir pan. Profiliavimas yra grindžiamas Įstaigos bei pačių Duomenų subjektų teisėtais interesais, sutarčių vykdymu bei Duomenų subjekto sutikimu.

 

 

Techniniai slapukai

 

Techniniai slapukai užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje.

 

www.debesupieva.lt naudojame šiuos techninius slapukus:

 

cookie_notice_accepted. Galioja 1 (vienerius) metus. Slapukas užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums lankantis mūsų interneto svetainėje. Slapukas nesaugo Jūsų asmeninės informacijos. Šis slapukas nėra įjungiamas, iki kol nepateikiate sutikimo.

 

Salpukų naudojimo teisinis pagrindas – mūsų teisėti interesai užtikrinti techninį svetainės funkcionalumą.

 

Iš kitų tinklapių įkeltas turinys

 

www.debesupieva.lt tinklapyje gali būti iš kitų tinklapių įkelta video įrašų, paveikslėlių ar kitokio turinio. Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

 

Šie šie tinklapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu. Įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklapių.

 

8. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS.

 

8.1. Asmens duomenų valdytojas Duomenų subjekto Asmens duomenis, be atskiro įspėjimo, teiks tik su Duomenų valdytoju darbo, paslaugų teikimo, autorinių bei kitų teisėtai sudarytų/sudaromų sutarčių pagrindu susijusiems tretiesiems asmenims, užtikrindamas, kad būtų laikomasi Taisyklių. Tai gali būti auditoriai, skolų išieškojimo įmonės ir pan.

 

8.2. Asmens duomenų valdytojas Duomenų subjekto Asmenius duomenis teiks ir tais atvejais, kai tokią pareigą Asmens duomenų valdytojui numato įstatymai, pvz.: gavus teisėtą valstybės ar savivaldybės institucijų reikalavimus, siekiant užkardyti nusikalstamas veikas ir pan.

 

8.3. Asmens duomenys Įstaigoje bus saugomi tik tiek, kiek tai minimaliai būtina teisėtiems tikslams pasiekti.

 

Mūsų Draugai